Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Archiwum / Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Epidemiologia / Zgony / Statystyka publiczna
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku z powodu problemu narkotykowego przyznano świadczenia 3497 rodzinom, z tego 462 rodzinom mieszkających na wsi. W sumie pomocą społeczną objęto 5791 osób. Jest to wzrost liczby rodzin, którym przyznano świadczenia z powodu problemu narkotykowego w porównaniu do roku 2009, kiedy pomoc otrzymało 3320 rodzin (448 mieszkających na wsi). Liczba osób objętych świadczeniami w 2010 roku była podobna: 5778. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Statystyka publiczna
Główny Urząd Statystyczny (GUS) zbiera dane dotyczące zgonów spowodowanych używaniem narkotyków. Departament Badań Demograficznych GUS corocznie udostępnia CINN dane o śmiertelnych przedawkowaniach narkotyków uzyskanych w badaniu statystycznym „Zgony”.

W ramach badania gromadzone są informacje o wszystkich zgonach w Polsce bez względu na ich przyczynę. Dane przekazywane przez GUS uniemożliwiają identyfikację osób, które zmarły w wyniku przedawkowania narkotyków. Baza CINN zawiera informacje o miejscu śmiertelnego zatrucia i miejscu zameldowania (według powiatów), dane socjo-demograficzne o osobie, która przedawkowała narkotyki oraz rodzaj substancji, z powodu której nastąpił zgon (według kodów ICD - 10). Podstawowym ograniczeniem w zbieraniu danych o zgonach z powodu narkotyków jest wprowadzanie do bazy tylko jednego kodu, czyli jednej bezpośredniej przyczyny zgonu. W Głównym Urzędzie Statystycznym trwają prace nad rozbudowaniem bazy o drugą i trzecią przyczynę zgonu, co dostosuje polski rejestr do wymagań Eurostatu. Posługiwanie się jednym kodem może mieć wpływ na niedoszacowanie liczby przypadków. W 2005 roku opracowano krajową definicję zgonów z powodu narkotyków, którą tworzą kody ICD-10: F11-12, F14-16, F19, X42, X62, Y12, X44, X64, Y14. Polska definicja zgonów została oparta na selekcji B z protokołu EMCDDA oraz na wcześniej stosowanej krajowej metodologii.

 

Strona: 1 
W górę
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii
Serwis CINN v.20140318-1247