Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / CINN / Aktualnie realizowane projekty
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w 2008 roku zidentyfikowano w Europie 13 nowych substancji psychoaktywnych. W 2009 roku liczba ta zwiększyła się do 24. W roku 2010 zidentyfikowano 40 nowych substancji.
Aktualnie realizowane projekty
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN zaangażowane jest w implementację oraz nadzór merytoryczny nad realizacją projektów badawczych eksplorujących problematykę narkotyków i narkomanii, a także bierze udział w międzynarodowych projektach dotyczących zarówno epidemiologii zjawiska jak i odpowiedzi na występujące problemy.

Badania z obszaru narkotyków i narkomanii stanowią istotne źródło informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz dostarczają informacji o skali i przyczynach zjawiska. Wyniki badań stanowią tym samym podstawę do planowania oraz wdrażania skutecznych strategii przeciwdziałania problemom społecznym i ekonomicznym związanym z narkomanią.  Podejście to jest spójne ze standardami Unii Europejskiej, która rekomenduje tzw. evidence based policy tj. politykę opartą o dowody naukowe.

Centrum Informacji KBPN realizuje projekty badawcze, a także zleca i koordynuje badania prowadzone przez instytuty i placówki badawcze, pracownie badań społecznych oraz stowarzyszenia. Kierunki prowadzonych badań naukowych definiuje Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Dotyczą one badań ankietowych w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej na temat rozpowszechnienia używania narkotyków oraz jego dynamiki. Ponadto obejmują badania realizowane metodami jakościowymi wśród użytkowników narkotyków charakteryzujące wzory używania narkotyków oraz problemy z tym związane. Zleca się także prowadzenie badań kohortowych użytkowników narkotyków oraz badań przekrojowych dotyczących występowania zakażeń HIV i HCV wśród osób używających narkotyków oraz oszacowania liczby użytkowników narkotyków.

CINN KBPN uczestniczy ponadto w projektach o zasięgu międzynarodowym, w których pełni rolę punktu kontaktowego dysponującego wiedzą i danymi o zjawisku narkotyków i narkomanii w Polsce. W ramach tych projektów realizuje działania szkoleniowe oraz badawcze, opracowuje materiały i pogłębione analizy, a także podręczniki i instrukcje, które są następnie wykorzystywane przez odbiorców prowadzonych aktywności. Wymiana doświadczeń z innymi krajami pozwala z jednej strony na dostarczanie eksperckiej wiedzy z zakresu charakterystyki zjawiska i działań realizowanych w odpowiedzi na problemy w Polsce, a z drugiej - umożliwia pozyskiwanie informacji z zagranicznych źródeł oraz wdrażanie nowych i interesujących rozwiązań na terenie kraju.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii