Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowe rozwiązania prawne dotyczące Nowych Substancji Psychoaktywnych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Ostatnie dane dotyczące zakażeń wirusem HIV z powodu iniekcyjnego używania narkotyków w Polsce pokazują tendencję spadkową. W 2004 roku było 187 takich przypadków, w 2008 – 45, natomiast w roku 2010 – 35. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Nowe rozwiązania prawne dotyczące Nowych Substancji Psychoaktywnych
Od kilku lat w Europie trwały prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi nowych substancji psychoaktywnych. W 2017 r. wprowadzono nowe regulacje, które mają na celu m. in. wzmocnienie Europejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania (Early Warning System) oraz usprawnienie procesu oceny ryzyka.

Nowe rozwiązania stanowią odpowiedź na niedawny wzrost udziału w rynku narkotykowym nowych substancji psychoaktywnych i wynikają z propozycji Komisji Europejskiej, na którą składają się:
  • Rozporządzenie dotyczące wymiany informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych oraz systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka tychże substancji, nowelizujące rozporządzenie będące aktem założycielskim EMCDDA;
  • Dyrektywa rozszerzająca definicję narkotyku o nowe substancje psychoaktywne.
Nowe regulacje prawne zachowują obecną trzystopniową procedurę reagowania wobec nowych substancji psychoaktywnych, na którą składają się wczesne ostrzeżenie, ocena ryzyka oraz działania kontrolne. Jednocześnie istotnie wzmacniają istniejące procedury poprzez usprawnienie i przyspieszenie procesów zbierania danych i ich oceny.

EMCDDA w dalszym ciągu będzie odgrywać wiodącą rolę w monitorowaniu nowych substancji psychoaktywnych raportowanych przez kraje członkowskie wspólnoty. Będzie też inicjować pogłębione badania nowych, budzących zaniepokojenie, substancji. W ciągu dwóch tygodni od przedstawienia przez agencję wstępnego raportu, Komisja Europejska będzie mogła zwrócić się z prośbą o ocenę zagrożeń związanych z daną substancją, w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni.

W oparciu o ocenę ryzyka, Komisja może zaproponować podjęcie formalnej decyzji o objęciu substancji kontrolą. Następnie Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski będą mieć dwa miesiące na to, by przychylić się lub nie do propozycji Komisji. Od wejścia w życie decyzji, władze krajowe będą mieć 6, a nie jak dotychczas 12, miesięcy na objęcie substancji kontrolą na terytorium swojego państwa.

Od 1997 r. EMCDDA współpracuje z Europolem, przy wsparciu ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Leków i Komisji Europejskiej, celem monitorowania nowych substancji psychoaktywnych na europejskiej scenie narkotykowej.

Pierwsze ramy prawne, w 1997 r. i 2005 r. (2), pozwoliły partnerom na stworzenie zaawansowanego systemu wczesnego ostrzegania monitorującego nowe substancje oraz budowę struktury umożliwiającej opracowywanie naukowej oceny ryzyka.

Warto wspomnieć, że w  ramach monitorowania problemu nowych substancji psychoaktywnych w dniach 18-19 września br. Fundacja Res Humanae wraz z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN (CINN KBPN) zorganizowała międzynarodową konferencję pn. „Nowe substancje psychoaktywne – wyzwanie dla monitorowania, badań i polityki” dotyczącą tematyki „dopalaczy”, w której wzięło udział 180 osób. Była to kolejna konferencja, w której wzięli udział eksperci z EMCDDA, Komisji Europejskiej oraz dziesięciu różnych krajów.

W 2016 r. konferencja została zorganizowana w Poznaniu (więcej informacji: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=1091295), natomiast w 2015 r. – w Krakowie (więcej informacji: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=877698).

Podczas dwóch dni tegorocznej warszawskiej konferencji wygłoszonych zostało ponad 20 prezentacji, w tym połowa przez ekspertów zagranicznych (program konferencji).

W trakcie konferencji dyskutowano m.in na temat różnych rozwiązań prawnych, np. w Irlandii i Wielkiej Brytanii; przedstawiono wyniki najnowszych badań w zakresie „dopalaczy” oraz zaprezentowano działania kilku krajów w ramach przeciwdziałania ww. zjawisku (Szwecja, Estonia, Holandia). Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja panelowa na temat profilaktyki „dopalaczowej”.

Program konferencji


Opracował: Artur Malczewski

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii