Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / dot. sprawozdania z realizacji KPPN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii corocznie publikuje w Raporcie Krajowym informacje na temat zjawiska narkotyków i narkomanii w Polsce.
dot. sprawozdania z realizacji KPPN w 2019 r. - samorządy gmin.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Gmina w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, opisanych w ww. ustawie, oraz uwzględniając cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016, poz.1492), zwanego dalej NPZ, opracowuje i realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza, na podstawie opracowanej przez Biuro ankiety, informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Wojewódzkiego i Gminnego Programu, i przesyła ją do Biura, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy informacja.

Uwaga:
Jak co roku, urzędy gmin przekazują sprawozdania z realizacji KPPN właściwemu Ekspertowi Wojewódzkiemu ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, od którego otrzymują wzór sprawozdania. Ekspert Wojewódzki natomiast przekazuje Krajowemu Biuru sprawozdanie z Wojewódzkiego Programu oraz zbiorczo sprawozdania z realizacji KPPN przez gminy z danego województwa.


Do pobrania:
Wzór kwestionariusza sprawozdawczego z realizacji KPPN w 2019 r. przez urzędy gmin 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii