Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / KBPN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2007 roku zarejestrowano 214 bezpośrednich zgonów z powody zażycia narkotyków.
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. Podstawowymi dokumentami określającymi cele, zadania oraz obszar działań administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie są: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii wyznaczający cele i kierunki działań na kolejne lata.

Do głównych zadań Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii należy:

1. przygotowanie projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynowanie i monitorowanie jego wykonania, przy współpracy z innymi odpowiedzialnymi w tym zakresie instytucjami,

2. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań dotyczących problematyki używania narkotyków, w tym przygotowywanie oceny epidemiologicznej,

3. opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych sprzyjających przeciwdziałaniu narkomanii,

4. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości programów profilaktycznych, rehabilitacyjnych i readaptacyjnych,

5. wspieranie i prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii,

6. prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach i narkomanii,

7. monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie kraju,

8. formułowanie wniosków i rekomendowanie działań sprzyjających kształtowaniu strategii reagowania na problem narkomanii,

9. opracowanie i publikowanie corocznego raportu o stanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

10.udzielanie wsparcia merytorycznego instytucjom, placówkom i osobom zajmującym się problematyką narkomanii,

11. dotowanie w imieniu ministra zdrowia zadań w zakresie profilaktyki narkomanii, ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem nielegalnych substancji oraz integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków,

12.podejmowanie interwencji w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki, przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia,

13. prowadzenie współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, w szczególności z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Grupą Pompidou Rady Europy oraz z instytucjami Unii Europejskiej: Horyzontalną Grupą Roboczą ds. Narkotyków (ang. Horizontal Working Drugs Group - HDG) i EMCDDA.

CINN ulokowane jest w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii