Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / II Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków (ang. Treatment Demand Indicator TDI) 6 - 7 grudnia 2010 r. w Warszawie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
II Konferencja placówek uczestniczących w programie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków (ang. Treatment Demand Indicator TDI) 6 - 7 grudnia 2010 r. w Warszawie
Zgłaszalność do leczenia jest jednym z pięciu kluczowych wskaźników monitorowania problemu narkotyków i narkomanii Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). System wdrażany w Polsce opracowany został w oparciu o europejskie wymagania i ma służyć potrzebom krajowym oraz europejskim.

W konferencji zorganizowanej przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii KBPN uczestniczyło  27 przedstawicieli z 18  placówek biorących udział
w programie pilotażowym monitorowania zgłaszalności do leczenia (TDI). W trakcie konferencji omówione zostały zgłaszane wnioski oraz podjęto uzgodnienia, wypracowane na podstawie pytań, wątpliwości oraz problemów wskazywanych przez placówki, które dotychczas raportowały swoje dane. Odbyło się także szkolenie z obsługi aplikacji TDI Manager wykorzystywanej w procesie monitorowania.  Zaprezentowane i omówione zostały także wyniki monitoringu zgłaszalności do leczenia za rok  2008.

Obecnie program ma charakter pilotażowy do czasu uchwalenia nowej ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, która będzie zobowiązywała wszystkie placówki lecznicze do sprawozdawania się w systemie TDI. Na  kolejnym spotkaniu, które planowane jest na wiosnę 2011 roku, omawiane będą plany i zasady dalszej współpracy.

Placówki lecznicze, które chciałaby wziąć udział w pilotażu zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z CINN: tdi@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii