Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o Konkursie Badawczym 2011
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2008 r. w Polsce funkcjonowało według szacunków ok. 40 sklepów z tzw. dopalaczami. W październiku 2010 r. przed akcją Inspekcji Sanitarnej funkcjonowało ponad 1300 sklepów. W wyniku akcji sklepy zostały zamknięte.
Ogłoszenie w sprawie Konkursu Badawczego 2011
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), zgodnie z Art. 6, ust. 3, pkt. 5 oraz pkt. 12b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) zaprasza do konkursu podmioty zajmujące się tematyką badawczą i zainteresowane realizacją projektów badawczych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

W 2011 roku można ubiegać się o zlecenie do realizacji projektów badawczych zgodnych
z następującymi obszarami badawczymi:

  • Analiza rynku narkotykowego: rozmiar i uwarunkowania podaży narkotyków; związki podaży i popytu; przestępczość związana z podażą narkotyków (obszar priorytetowy),
  • Zagadnienia zdrowia publicznego w kontekście problemu narkomanii,
  • Polityka wobec substancji psychoaktywnych,
  • Polityka społeczna w kontekście problemu narkomanii,
  • Używanie narkotyków w wybranych grupach: badania ilościowe i jakościowe,
  • Używanie narkotyków z alkoholem,
  • Postawy wobec problemu narkotyków i narkomanii,
  • Społeczny kontekst używania substancji psychoaktywnych,
  • Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii,
  • Badania ewaluacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Oferty konkursowe będą oceniane przez Zespół do spraw oceny projektów badawczych powołany Zarządzeniem Dyrektora Krajowego Biura i działający na podstawie Regulaminu.

Informacje na temat trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert zamieszczone są na stronach 6-8 „Szczegółowych warunków konkursu badawczego” oraz
w „Regulaminie postępowania Zespołu do spraw oceny projektów badawczych”.

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w terminie
do dnia 29 kwietnia 2011 r. na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl oraz Centrum Informacji o Narkotykach
i Narkomanii KBPN www.cinn.gov.pl

 

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA ZLECONEGO

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii