Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Smak życia, czyli debata o dopalaczach
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Programy postrehabilitacyjne dla osób po ukończonej terapii, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego prowadzone są w hostelach, mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez podjęcie pracy, uzupełnienie braków w edukacji oraz podjęcie ról społecznych. Obok działań terapeutycznych mających na celu zapobieganie nawrotom uzależnienia, prowadzone są kursy zawodowe czy też kursy doskonalenia umiejętności. Często w ramach realizowanych programów zatrudniani są pracownicy socjalni, których zadaniem jest wspieranie osób uzależnionych w załatwianiu formalności urzędowych.
Smak życia, czyli debata o "dopalaczach"
„Smak życia, czyli debata o dopalaczach” to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat.

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych.  Zaletą programu jest jego elastyczność i prostota zastosowania.  Realizatorem może być każdy, kto posiada podstawowe doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz umiejętność stosowania metod aktywizujących, a więc na przykład psycholog lub pedagog szkolny, wychowawca, nauczyciel, profilaktyk czy doświadczony lider młodzieżowy. Dodatkowym wymaganiem dla prowadzącego, oprócz gruntownego zapoznania się ze scenariuszem programu, jest podstawowa wiedza na temat najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana oraz wiedza na temat „dopalaczy”, przynajmniej na poziomie portalu edukacyjnego www.dopalaczeinfo.pl prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program jest dostępny w wersji on-line na stronach Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Dziale: Wydawnictwa on-line

W niniejszym dziale znajdą Państwo niektóre publikacje Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Książki są dostępne na stronie KBPN w wersji pdf. on-line. Zapraszamy do lektury.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii