Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Polish Reitox Academy on Treatment Demand Indicator, 13-14 października 2011 w Warszawie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Nowe zachorowania na AIDS w roku 2009 dotyczyły 51 iniekcyjnych użytkowników narkotyków, co stanowi ogółem 40% wszystkich nowych zachorowań w roku sprawozdawczym. Brak danych na temat prawdopodobnej drogi transmisji dotyczy 25 przypadków (20%).
Polish Reitox Academy on Treatment Demand Indicator, 13-14 października 2011 w Warszawie
W dniach 13-14 października odbędzie się w Warszawie spotkanie zorganizowane przez CINN KBPN oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) dotyczące wdrażania wskaźnika zgłaszalności do leczenia (ang. Treatment Demand Indicator TDI)

W związku z przyjęciem przez Sejm nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zakłady opieki zdrowotnej prowadzące leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków zobowiązane będą do gromadzenia i przekazywania do Biura informacji na temat zgłaszalności do leczenia z powodu używania substancji psychoaktywnych.

W 2008 roku CINN KBPN rozpoczęło pilotażowe wdrażanie systemu zbierania danych z placówek leczniczych w ramach programu twinningowego z Niemcami. W 2010 roku informacje z polskich placówek leczniczych po raz pierwszy zostały przekazane do EMCDDA. W październikowym spotkaniu wezmą udział eksperci EMCDDA oraz Irlandzkiego Focal Pointa.  Akademia ma na celu podsumowanie dotychczasowych doświadczeń oraz przygotowanie polskiego systemu do objęcia sprawozdawczości wszystkich placówek w kraju. Ponadto polski Focal Point weźmie udział w projekcie EMCDDA mającym na celu przygotowanie polskiego systemu do automatycznej sprawozdawczości.
Informacje o systemie zbierania danych znajdują się na stronie: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=105617

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii