Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Młodzi Europejczycy a narkotyki – raport Eurobarometru 2011
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku ujawniono w Polsce 1502 kilogramy marihuany oraz 583 nielegalne uprawy konopi indyjskich. Stężenie THC w marihuanie zabezpieczonej w Polsce wyniosło 8%. Średnia cena grama marihuany według danych CINN KBPN w 2010 roku wyniosła 26 zł, zaś najczęściej występująca w sprzedaży - 30 zł. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Młodzi Europejczycy a narkotyki – raport Eurobarometru 2011
Komisja Europejska opublikowała 11 lipca 2011 r. wyniki raportu Eurobarometru dotyczące postaw młodych Europejczyków wobec substancji psychoaktywnych. Badanie zostało przeprowadzone w drodze wywiadów telefonicznych w maju 2011 roku w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej wśród 12000 losowo wybranych osób w wieku 15-24 lata. Pomiar ten stanowił kontynuację badań przeprowadzonych w roku 2002, 2004 i 2008.

Przedmiotem badania w 2011 roku była m.in. ocena dostępności nielegalnych substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz tytoniu, pomiar rozpowszechnienia używania konopi oraz zebranie danych na temat spostrzeganego ryzyka używania narkotyków. W tej edycji badania po raz pierwszy pytano respondentów o doświadczenia z używaniem nowych substancji psychoaktywnych (w Polsce zwanych „dopalaczami”). W raporcie dane prezentowane są zarówno na poziomie ogólnoeuropejskim, jak też z wyszczególnieniem wyników zebranych wśród respondentów poszczególnych krajów.
Ok. 5% wszystkich respondentów odpowiedziało twierdząco na pytania o doświadczenia własne z używaniem nowych środków psychoaktywnych.  Najwyższe odsetki osób potwierdzających używanie nowych substancji odnotowano w Irlandii (16%), na Łotwie (9%), w Polsce (9%) oraz w Wielkiej Brytanii (8%). Natomiast kraje, w których zaobserwowano najniższe odsetki to Włochy, Malta i Finlandia (ok.1%). Analizując wyniki dotyczące źródeł zaopatrywania się młodych Europejczyków w nowe substancje psychoaktywne, 54% badanych wskazało przyjaciół, 36% otrzymywało propozycje tych substancji w trakcie imprez lub w klubach, 33% zakupiło te środki w specjalistycznych sklepach, a 7% respondentów dokonało zakupu przez Internet.
W badaniu pytano o doświadczenia respondentów związane z używaniem konopi. Analizując dane dla Polski, 72% respondentów naszego kraju wskazało, że nigdy nie używało konopi,
a 14% badanych z Polski potwierdziło używanie konopi w ciągu ostatniego roku. Wyniki obu tych wskaźników równe są średniej europejskiej. Najwyższe odsetki respondentów potwierdzających używanie konopi w ciągu ostatniego roku odnotowano w Republice Czeskiej (23%), Hiszpanii (22%) oraz Francji (21%).
Wyniki badania wskazują, że dla 64% młodych Europejczyków Internet stanowi źródło informacji na temat substancji psychoaktywnych. 37% badanych wskazało przyjaciół jako osoby, do których zwróciliby się po informacje w kwestiach dotyczących narkotyków,  
a w następnej kolejności byłaby to rodzina lub lekarze/pielęgniarki (po 28%). Co piąty badany zwróciłby się do specjalistycznej placówki.
Ocena potencjalnego ryzyka używania narkotyków różni się w opinii badanych Europejczyków w zależności od substancji. Najwyższe odsetki osób wskazujących na wysokie ryzyko okazjonalnego używania dotyczyły kokainy (66%) oraz ecstasy (59%). Dla porównania odsetki te w przypadku konopi wyniosły 23%.
W raporcie przedstawiono ogólnoeuropejskie analizy dotyczące oceny badanych, na ile trudne byłoby dla nich zdobycie wybranych substancji psychoaktywnych w ciągu 24 godzin, gdyby tego chcieli. 57% badanych wskazało, że zdobycie konopi w tym czasie byłoby dla nich bardzo łatwe lub całkiem łatwe. Dla porównania odsetki te w przypadku kokainy i ecstasy wyniosły po 22%,  a heroiny – 13%.
W przypadku kanałów przekazu informacji, za pomocą których młodzi Europejczycy otrzymywali informacje na temat ryzyka używania nielegalnych substancji psychoaktywnych, najwięcej badanych (46%) wskazało kampanie w mediach, następnie programy profilaktyczne w szkołach (41%) oraz informacje zamieszczone w Internecie (39%). Wskaźniki dla Polski dotyczące korzystania z informacji przekazanych za pośrednictwem kampanii medialnych oraz szkolnych programów profilaktycznych kształtują się na poziomie powyżej średniej europejskiej.
Więcej informacji na temat wyników pomiaru z 2011 roku dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej, na której znajdą Państwo link do raportu z badania (wersja w języku angielskim):
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_344_330_en.htm#330 .

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii