Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności /
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W Polsce w 2008 roku programy wymiany igieł i strzykawek realizowane były w 11 miastach. Rozdano 432 000 igieł, a odbiorcami programów było około 3100 iniekcyjnych użytkowników narkotyków. Średnio jeden użytkownik otrzymał około 140 igieł w ciągu roku.
European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID)
ERANID koncentruje się głównie na wzmacnianiu roli badań przekraczających granice poszczególnych krajów (głównie w Unii Europejskiej) dotyczących różnorodnych aspektów związanych z problemem narkotyków i narkomanii, takich jak np. kwestie związane z podażą i popytem, podejmowane interwencje oraz polityka narkotykowa. W tym celu współpracuje z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Pompidou-group.

Celem działalności ERANID jest poprawa rozumienia przyczyn i natury zjawiska narkomanii, rozwoju tego problemu w społeczeństwie, analiza trendów i zmian związanych z powyższym zagadnieniem (np. wzorów konsumpcji nielegalnych substancji psychoaktywnych czy rynków narkotykowych).

15 września br. ERANID ogłosiła nabór ofert w ramach konkursu pn. „Understanding Drug use pathways”. Do konkursu zgłosiło się łącznie 11 krajów, w tym Polska. Pozostałe kraje biorące udział w ww. przedsięwzięciu to: Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Holandia oraz Wielka Brytania.

Reprezentanci instytucji poszczególnych krajów mogli zgłaszać projekty, w których dana instytucja jest Głównym Realizatorem Badań, tzw. PI (Pricipal Investigator) oraz projekty, w które instytucja zaangażowana jest jako dodatkowy badacz, partner w projekcie,
tzw. Co-PI. Każdy z projektów badawczych zgłoszonych do konkursu przez Głównego Realizatora może być realizowany we współpracy z kilkoma partnerami z innych krajów uczestniczących w projekcie ERANID.

Wnioskodawcy biorący udział w konkursie składali aplikację elektroniczną (opisaną i wskazaną w dokumentacji ERANID), jak również aplikowali do instytucji wiodącej odpowiedzialnej za finansowanie badań w ramach ww. projektu w macierzystym kraju. Zadaniem instytucji finansującej (fundatora) było dokonanie oceny formalno-prawnej nadesłanych wniosków, zgodnie z ustalonymi dla danego kraju zasadami. Termin naboru wniosków upłynął 24 listopada.

Wszystkie zaakceptowane przez poszczególne kraje projekty staną się w dalszej kolejności przedmiotem oceny, której dokona grono ekspertów na forum międzynarodowym. Ostateczna decyzja dotycząca sfinansowania lub odrzucenia danego projektu badawczego zostanie podjęta około marca br. Początek realizacji projektów, które uzyskają pozytywną ocenę komisji konkursowej został przewidziany na maj/czerwiec 2016 r.

Instytucją-fundatorem w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które na projekt badawczy wybrany w konkursie przeznaczy ok. 216 000,00 zł. Projekty badawcze realizowane w ramach ww. konkursu mogą trwać nie dłużej niż 3 lata.

Do Krajowego Biura wpłynęły 2 oferty, które uzyskały pozytywną opinię i tym samym zostały zakwalifikowane do konkursu.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii