Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Działania Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące „dopalaczy” w 2015 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W 2010 roku zabezpieczono ponad 269 tysiące tabletek ekstazy. Średnia cena jednej tabletki wyniosła 8 złotych. Wzrosła liczba skonfiskowanych tabletek tego narkotyku. (więcej informacji dostępnych w National Report 2011).
Działania Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące „dopalaczy” w 2015 r.
W 2015 r. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii podejmowało liczne działania dotyczące „dopalaczy” (nowych substancji psychoaktywnych – NSP) w ramach monitorowania skali problemu, profilaktyki oraz edukacji. W poniższej informacji znajdą Państwo linki do wyników badań oraz materiałów profilaktycznych.

Monitorowanie problemu Nowych Substancji Psychoaktywnych (NSP):

 • Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) finansowało badanie pn. „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach – ESPAD” realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN). Badanie zostało przeprowadzone w ramach monitorowania skali zjawiska używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym „dopalaczy” wśród młodzieży szkolnej (http://www.cinn.gov.pl/portal?id=907006). Tematyka „dopalaczy” została również uwzględniona w badaniu w populacji generalnej zrealizowanym przez Fundację CBOS i współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pn. „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych” (http://www.cinn.gov.pl/portal?id=842600)
 • W ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach (SWO), poza prowadzeniem bieżącej wymiany informacji pomiędzy EMCDDA i jednostkami krajowymi, zbierano informacje oraz przygotowano sprawozdanie roczne (za 2014 r.) oraz półroczne (styczeń-czerwiec 2015 r.) nt. zidentyfikowanych NSP. Dane zbierano również na potrzeby EUROPOL-EMCDDA Joint Report oraz EMCDDA Risk Assesment (dla substancji o nazwie alfa-PVP oraz Acetylfentanyl). W okresie referencyjnym zgłoszono do SWO EMCDDA 9 nowych substancji, które zostały po raz pierwszy zidentyfikowane w Europie.

Działalność wydawnicza oraz edukacyjna dotycząca NSP:

 • Krajowe Biuro w celu przeciwdziałania używaniu przez młodzież NSP, tj. „dopalaczy”, przygotowało serwis internetowy: dopalaczeinfo.pl. Jest to interaktywna strona internetowa skierowana do młodzieży i młodych dorosłych. Serwis stanowi źródło rzetelnych informacji na temat ryzyka używania narkotyków i „dopalaczy” oraz przepisów prawa.
 • W 2015 r. opracowano i wydano drukiem poradnik dla rodziców „Nowe Narkotyki. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów” (14 000 egz. ) oraz ulotkę edukacyjno-informacyjną dla młodzieży pn. „Nowe narkotyki. Czy znasz prawdę o „dopalaczach?” (250 000 egz.) Publikacje zawierają najważniejsze informacje o nowych narkotykach oraz o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia życia(http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=4578752).
 • Ponadto w ramach kampanii prowadzonej przez Krajowe Biuro opracowano i  wydano w liczbie 6 000 egz. poradnik dla rodziców pn. „O lekach, marihuanie, dopalaczach –bez histerii”, (http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=3208713)
 • Dodatkowo w 2015 r. w liczbie ponad 6 000 egz. rozdystrybuowano opracowaną i wydaną pod koniec 2014 r., również w języku angielskim, publikację dotyczącą NSP pn. „Dopalacze. Skala zjawiska i przeciwdziałanie” (http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=841820).

 Organizacja konferencji dotyczących NSP:

 • W dniach 10-11.06.2015 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja pn. „Minimalne standardy jakości w redukcji popytu na narkotyki”, zorganizowana przez KBPN we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS). Jedna ze sesji tematycznych, w której uczestniczyli eksperci z Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Polski, została poświęcona Nowym Substancjom Psychoaktywnym (NSP).
 • W dniach 2-3.09.2015 r. KBPN we współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz krajami bałtyckimi, zorganizowało konferencję dotyczącą monitorowania i przeciwdziałania NSP – Reitox Baltic Academy on NPS (http://www.cinn.gov.pl/portal?id=877698) z udziałem ekspertów z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji oraz przedstawicieli EMCDDA.
 • W dniach 16-18.11.2015 r. KBPN zorganizowało ogólnopolską konferencję programów redukcji szkód. Podczas pierwszego dnia konferencji przedstawiono wyniki międzynarodowego projektu I-TREND dotyczącego NSP, realizowanego w Polsce przez Uniwersytet SWPS. Drugiego dnia odbył się panel
  dyskusyjny pn. „NSP wśród osób używających narkotyków w sposób problemowy” prowadzony przez Stowarzyszenie Monar w Krakowie. (http://www.cinn.gov.pl/portal?id=896723).

Wygłoszenie prezentacji dotyczących NSP przez pracowników Krajowego Biura na innych konferencjach:

 • XXXII Konferencja Toksykologów Sądowych w Bronisławowie, 6-8.05. 2015 r.
 • Konferencja Krajowego Biura dla placówek leczniczych, 7-8. 07. 2015 r., Tbilisi (Gruzja).
 • Szkolenie dla pracowników Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 24.07.2015, Biuro Rzecznika Praw D, Warszawa.
 • Konferencja szkoleniowa dla samorządów zorganizowana przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 27.08.2015 r., Senat, Warszawa.
 • IV spotkanie EUROPOL ekspertów służb siłowych, 14-15.09.2015 r., MSWiA, Warszawa.
 • Szkolenie na temat zasad postępowania w przypadku występowania zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 14-15.09.2015 r., Policja, Piaseczno.
 • Konferencja dla sędziów i prokuratorów, 18.09.2015 r., Krajowa Rada Sądownictwa, Warszawa.
 • Konferencja naukowa EMCDDA „Lisbon Addictions Conference 2015”,
  23-25.09.15 r., Lizbona (Portugalia).
 • Szkolenie dla Pełnomocników Gminnych Do Spraw Uzależnień z województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń , 8.09.2015 r.
 • Konferencja dla Służby Celnej w Dobieszkowie koło Łodzi, 15.10.2015 r.

 

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii