Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nielegalności
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nielegalności
W ramach realizacji działań z zakresu badań i monitoringu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji ogłosiło w 2012 r. konkurs badawczy na projekty eksplorujące problematykę narkotyków i narkomanii dotyczącą nielegalnego rynku narkotyków, przestępczości narkotykowej oraz działań z zakresu redukcji podaży na narkotyki. W wyniku postępowania konkursowego wybrano do realizacji projekt badawczy: „Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nielegalności", przygotowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego” w Opolu.

Celem badania było poznanie społecznej konstrukcji ryzyka związanego z używaniem marihuany oraz eksploracja procesu stawania się, bycia i zaprzestawania bycia użytkownikiem marihuany. W ramach projektu badano proces wskazywania i definiowania problemowego momentu używania marihuany w kontekście kontaktów interpersonalnych oraz kontroli społecznej, konsekwencji używania, dynamiki oraz procesu odchodzenia od używania marihuany. W realizacji projektu wykorzystano indywidualne wywiady biograficzne, wywiady kierowane oraz zogniskowane wywiady grupowe. Do grupy badanej zaliczono obecnych użytkowników marihuany, byłych użytkowników marihuany, osoby z bezpośredniego otoczenia użytkowników, dilerów oraz terapeutów.

Raport z badania dostępny jest na naszej stronie:

Problemowe używanie

 

 


Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii