Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Epidemiologia / Problemowe używanie narkotyków
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Od kliku lat odnotowujemy stabilny trend w liczbie zgonów z powodu narkotyków. W 2007 roku zarejestrowano 214 bezpośrednich zgonów z powody zażycia narkotyków.
Problemowe używanie narkotyków
Pomimo sporej liczby badań, danych i analiz w dalszym ciągu trudne jest określenie rzeczywistych rozmiarów zjawiska problemowego używania narkotyków. W celu oszacowania liczby „problemowych użytkowników narkotyków” prowadzi się próby oceny rozmiarów tzw. „populacji ukrytej”.

„Populacja ukryta” w kontekście narkotyków jest to populacja problemowych użytkowników, którzy z różnych powodów nie trafili do statystyk systemu lecznictwa, statystyk policyjnych lub innych, a z uwagi na prowadzony przez siebie tryb życia nie są najczęściej objęci takimi pomiarami jak badania populacyjne dotyczące używania narkotyków. Oszacowanie rozmiarów tej populacji jest wyzwaniem, przed którym stają socjologowie i statystycy.

Podstawowym problemem w przypadku oszacowania populacji ukrytych jest precyzyjne zdefiniowanie tej grupy. Oszacowania opisane w tej części serwisu oparte są na krajowej definicji problemowych użytkowników narkotyków, zgodnie z którą problemowe używanie narkotyków jest rozumiane jako długotrwałe używanie narkotyków (substancji nielegalnych), które powoduje u osoby używającej poważne problemy. W związku z tym polska krajowa definicja obejmuje problemowych użytkowników zarówno opiatów, jak i amfetaminy, kokainy (choć te przypadki są rejestrowane sporadycznie), a także kanabinoli i innych narkotyków.

Definicja krajowa nie jest tożsama z operacyjną definicją Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, która określa problemowych użytkowników narkotyków jako osoby używające opiatów, amfetaminy lub/oraz kokainy w sposób długotrwały, częsty lub iniekcyjny.

Definicja jednoznacznie określa cechy populacji, której oszacowanie będzie dotyczyć i ma wpływ na jego wyniki. W praktyce często stajemy przed dylematem: z jednej strony chcielibyśmy przyjąć jak najlepszą, najpełniejszą i najbardziej precyzyjną w sensie operacyjnym definicję problemowego użytkownika, ale z drugiej strony musimy brać pod uwagę ograniczenia wynikające z dostępnych źródeł danych i wykorzystania konkretnych metod. Większość przyjętych definicji nie jest idealna, jest wynikiem daleko idącego kompromisu.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii