Strona z portalu

  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Odpowiedź / Ograniczenie podaży
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
Ograniczenie podaży
Corocznie zbierane są dane od instytucji zajmujących się redukcją podaży na narkotyki. Informacje dotyczące aktywności instytucji prowadzących walkę z nielegalnym rynkiem narkotyków pozwalają na uzupełnienie obrazu polskiej sceny narkotykowej, jaki otrzymujemy w wyniku badań epidemiologicznych oraz analizy danych dostarczanych przez instytucje zajmujące się redukcją popytu.

Powyższe dane gromadzone są zarówno na potrzeby krajowe, np. do monitorowania realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, jak również są raportowane do instytucji międzynarodowych np. EMCDDA, UNODC. Centrum Informacji KBPN zbiera dane z kluczowych instytucji:  Policja, Służba Celna czy Straż Graniczna. Ponadto podejmuje inicjatywy w celu modyfikacji istniejących systemów zbierania danych, aby dostosować je do wymogów organizacji międzynarodowych. Dostarczanie informacji dotyczących konfiskat narkotyków, ich cen, przestępstw, czystości jest wymogiem Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Mimo, że powyższe dane nie wchodzą w zakres pięciu kluczowych wskaźników EMCDDA, są jednak istotnym elementem systemu zbierania informacji o problemie narkotyków i narkomanii w Europie. Dane uzyskiwane od instytucji z obszaru redukcji podaży na narkotyki nie zawsze spełniają wymogi Europejskiego Centrum, ponieważ zbierane są według krajowych procedur, nie w pełni zgodnych ze standardami EMCDDA. Warto podkreślić, iż brak standaryzacji zbierania danych nie jest tylko polskim problemem. Inne kraje Unii Europejskiej również pracują nad dostosowaniem swoich systemów statystycznych do wymogów EMCDDA.

Podstawowymi wskaźnikami, za pomocą których monitorowany jest nielegalny rynek narkotyków są:

Instytucją najbardziej zaangażowaną w walkę z nielegalnym rynkiem narkotyków jest Policja. Dane dotyczące przestępstw narkotykowych otrzymywane są z systemu TEMIDA. Podstawowymi jednostkami statystycznymi stosowanymi przez Policję są: liczba podejrzanych, liczba przestępstw stwierdzonych (w podziale na narkotyki), liczba postępowań wszczętych i zakończonych. W przypadku czystości narkotyków i składu tabletek ekstazy  dane pochodzą z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Informacje na temat ujawnień narkotyków przekazywane są przez Policję, Służbę Celną oraz Straż Graniczną, natomiast dane dotyczące cen narkotyków raportuje Policja, jak również zbierane są bezpośrednio od użytkowników narkotyków. Powyższe dane zbierane są w ramach prowadzonych badań ilościowych oraz jakościowych.

Przy analizie danych dotyczących przestępczości narkotykowej należy wziąć pod uwagę, że liczby znajdujące się w oficjalnych statystykach nie pokazują pełnego obrazu nielegalnego rynku narkotyków. Wiele przestępstw nie jest ujawnionych i znacznie większa od liczby zarejestrowanych jest „ciemna liczba” przypadków łamania Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Badania europejskie określają, że stopień ujawniania przypadków przestępczości związanej z narkotykami według optymistycznych ocen sięga zaledwie 10% (Hołyst 1994). Nie mamy oszacowań odnośnie polskiej sceny narkotykowej. Można przypuszczać, że odsetek nie ujawnionych przestępstw narkotykowych kształtuje się na podobnym poziomie. Drugą istotną kwestią, o której warto pamiętać przy analizie danych, jest wpływ aktywności Policji na liczbę ujawnień. Liczby poszczególnych przestępstw pokazują zarówno działania świata przestępczego, jak również skalę aktywności instytucji odpowiedzialnych za walkę z podażą narkotyków. W przypadku intensyfikacji działań organów ścigania, wzrastają liczby ujawnień, co nie zawsze musi oznaczać np. wzrost produkcji narkotyków czy zwiększoną aktywność świata przestępczego.

Materiały do pobrania:

Dane dotyczące ograniczenia podaży narkotyków w Polsce dostępne są w Raportach Krajowych w rozdz. „Przestępczość narkotykowa” oraz "Rynek narkotykowy" (ang. "Drug-related crime", "Drug Markets")

Dane dotyczące nielegalnego rynku oraz redukcji podaży na narkotyki z 2009 roku.

Strona: 1 
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii