Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
W ramach systemu leczenia udzielane są następujące świadczenia dla osób uzależnionych od narkotyków: porada diagnostyczna i terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, sesje psychoterapii psychoedukacyjnej, leczenie zespołów abstynencyjnych, terapia podtrzymująca (zapobieganie nawrotom), leczenie substytucyjne. Świadczenia te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie kontraktów zawieranych z publicznymi/niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. W ostatnich latach obserwujemy wzrost nakładów na terapię uzależnień przez NFZ, ale także i wzrost wymogów stawianych świadczeniodawcom.
2016-04-12
Projekt ASK - raport z badania
W 2014 r. Zespół doradczy ds. leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków, powołany przez Dyrektora Krajowego Biura, wypracował koncepcję projektu badań nad stanem zaspokojenia potrzeb osób uzależnionych od narkotyków przez system pomocy.
2016-04-01
Raport dotyczący rynków narkotykowych w Unii Europejskiej (UE) za 2016 r. przygotowany przez EMCDDA oraz EUROPOL
Narkotyki to ogromny biznes – stanowią one główną działalność dochodową zorganizowanych grup przestępczych. Szacuje się, że narkotyki generują około jedną piątą zysków z przestępczości na całym świecie. Funkcjonowanie rynków nielegalnych substancji psychoaktywnych ma poważny wpływ na poziom bezpieczeństwa obywateli UE.
2016-03-30
Miejska polityka narkotykowa w Europie
Miasta w Polsce realizują zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach miejskich strategii. Jak wygląda sytuacja w innych miastach europejskich? Czy one również posiadają strategie narkotykowe?
2016-03-16
Deklaracja Warszawska opracowana podczas konferencji Urban Drug Policies 2016
W dniach 17-19 lutego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca miejskich polityk narkotykowych, w której wzięło udział około 170 osób, łącznie z 15 krajów. Konferencja została zorganizowana przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej, Urząd Miasta Warszawa oraz Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
2016-03-01
Działania Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dotyczące „dopalaczy” w 2015 r.
W 2015 r. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii podejmowało liczne działania dotyczące „dopalaczy” (nowych substancji psychoaktywnych – NSP) w ramach monitorowania skali problemu, profilaktyki oraz edukacji. W poniższej informacji znajdą Państwo linki do wyników badań oraz materiałów profilaktycznych.
2016-02-24
dot. sprawozdania z realizacji KPPN w 2015 r.
W 2011 r. na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005, nr 179, poz. 1485) został uchwalony przez Radę Ministrów Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.
2016-02-05
Europejskie Standardy – wsparcie dla specjalistów zajmujących się profilaktyką
W 2015 r. w ramach międzynarodowego projektu pn. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (European Drug Prevention Quality Standards – EDPQS) zostały opracowane narzędzia dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień. Publikacje są obecnie tłumaczone na język polski i zostaną wydane w drugiej połowie 2016 r. przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
2015-12-18
European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID)
ERANID koncentruje się głównie na wzmacnianiu roli badań przekraczających granice poszczególnych krajów (głównie w Unii Europejskiej) dotyczących różnorodnych aspektów związanych z problemem narkotyków i narkomanii, takich jak np. kwestie związane z podażą i popytem, podejmowane interwencje oraz polityka narkotykowa. W tym celu współpracuje z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz Pompidou-group.
2015-12-16
W dniach 2-3 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Uzależnienia – nauka dla praktyki”
Konferencja została zorganizowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Radą ds. Badań Naukowych KBPN i była skierowana zarówno do badaczy, jak i praktyków pracujących w obszarze problemu narkotyków i narkomanii. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wyników badań z ww. obszaru zrealizowanych m.in. w ramach konkursu badawczego ogłaszanego corocznie przez Krajowe Biuro, a także próbę przełożenia wyników badań na praktykę oraz dyskusję na temat roli badań naukowych i ich wpływu na kształtowanie się polityki narkotykowej oraz wzajemnych oddziaływań między nimi.
KBPN
Kalendarium
EMCDDA
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii